خانه > تمامی متا تگ های HTML

تمامی متا تگ های HTML

تاریخ : 7 سال قبل
دسته بندی : آموزش
نویسنده : برنامه نویس
1,312 مشاهده
تمامی متا تگ های HTML

متا تگ های HTML که تقریبا تعدادی از آن ها را تمامی سایت های بزرگ و کوچک استفاده می کنند یک ضرورت براس سئو محسوب می شود و به همین علت نیاز دارید تا با تعدادی از آن هایی که آشنایی ندارید در این مقاله آشنا شوید که کاربرد آن ها بسیار مهم می باشد .

 

 

تگ های زیر در قسمت Head سایت باید قرار بگیرید ( بین تگ های <head> و </head> ) :

<meta charset='UTF-8'>
<meta name='keywords' content='your, tags, digidev'>
<meta name='description' content='max 150 words'>
<meta name='subject' content='your website's subject'>

<meta name='copyright' content='company name'>
<meta name='language' content='ES'>
<meta name='robots' content='index,follow'>
<meta name='revised' content='Sunday, July 18th, 2010, 5:15 pm'>
<meta name='abstract' content=''>
<meta name='topic' content=''>
<meta name='summary' content=''>
<meta name='Classification' content='Business'>
<meta name='author' content='name, email@digidev.ir'>
<meta name='designer' content=''>
<meta name='reply-to' content='email@digidev.ir'>
<meta name='owner' content=''>
<meta name='url' content='https://digidev.ir/'>
<meta name='identifier-URL' content='https://digidev.ir/'>
<meta name='directory' content='submission'>
<meta name='pagename' content='jQuery Tools, Tutorials and Resources - O'Reilly Media'>
<meta name='category' content=''>
<meta name='coverage' content='Worldwide'>
<meta name='distribution' content='Global'>
<meta name='rating' content='General'>
<meta name='revisit-after' content='7 days'>
<meta name='subtitle' content='This is my subtitle'>
<meta name='target' content='all'>
<meta name='HandheldFriendly' content='True'>
<meta name='MobileOptimized' content='320'>
<meta name='date' content='Sep. 27, 2010'>
<meta name='search_date' content='2010-09-27'>
<meta name='DC.title' content='Unstoppable Robot Ninja'>
<meta name='ResourceLoaderDynamicStyles' content=''>
<meta name='medium' content='blog'>
<meta name='syndication-source' content='https://digidev.ir/'>
<meta name='original-source' content='https://digidev.ir/'>
<meta name='verify-v1' content='###'>
<meta name='y_key' content='###'>
<meta name='pageKey' content='guest-home'>
<meta itemprop='name' content='jQTouch'>
<meta http-equiv='Expires' content='0'>
<meta http-equiv='Pragma' content='no-cache'>
<meta http-equiv='Cache-Control' content='no-cache'>
<meta http-equiv='imagetoolbar' content='no'>
<meta http-equiv='x-dns-prefetch-control' content='off'>
تلگرام
واتس اپ
مهدی ترکمان
درباره مهدی ترکمان در این قسمت می توان به راحتی هر چیزی نوشت و به دیگران نمایش داد که این نویسنده چطور خصوصیاتی داراست

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

Head
BODY
Head
BODY