* تمامی شماره حساب ها به نام مهدی ترکمان می باشد .

پرداخت آنلاین به پرداخت ملت : کلیک کنید

شماره حساب بانک ملت : 4480467145

شماره کارت بانک ملت : 6104337801212604

شماره حساب بانک سامان :

شماره کارت بانک سامان : 6219861029068219